El Forum Edita tindrà lloc el dia 3 de setembre de 2020 en streaming. És imprescindible inscriure’s omplint el formulari que trobaràs a continuació. / El Forum Edita tendrá lugar el día 3 de septiembre de 2020 en streaming. Es imprescindible inscribirse rellenando el formulario que encontrarás a continuación.

Podràs accedir al streaming mitjançant una clau d’accés que es lliurarà a totes les persones inscrites el dia abans de la jornada. / Podrás acceder al streaming mediante una llave de acceso que se enviará a todas las personas inscritas el día antes de la jornada.


Preferència d’idioma | Preferencia de idioma

Empleneu segons correspongui | Rellenar según corresponda

Voldreu obtenir el certificat d'assitència? | ¿Desea obtener el certificado de asistencia?

SiNo

L’assistència a les sessions del Forum és gratuïta | La asistencia a las sesiones del Forum gratuita

Si necessites notificar algun canvi o fer algun comentari, envia un correu a secretaria@forumedita.com / Si necesitas notificar algún cambio o hacer algún comentario, envía un correo a secretaria@forumedita.com

T’esperem el dia 3 de setembre al Forum Edita 2020! / Te esperamos el día 3 de septiembre en el Forum Edita 2020!

“Aquestes dades seran conservades a la base de dades personals del Gremi d’Editors de Catalunya i a la de la UPF Barcelona School of Management, i seran utilitzades segons el tractament previst a la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals i en el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades i en qualsevol altres normes vigents amb la finalitat exclusiva de formalitzar la inscripció i expedició del certificat d’assistència i per realitzar comunicacions referents al Forum Edita Barcelona i/o a altres esdeveniments, conferències, sessions, formacions, relacionades amb el sector editorial. En cap cas aquestes dades seran cedides a tercers sense autorització prèvia i expressa dels seus titulars. En qualsevol moment podeu exercir el dret d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, dirigint-vos per correu electrònic a secretaria@forumedita.com, tot proporcionant les vostres dades i una prova d’identitat (com ara escàner del DNI, permís de conduir o una altra documentació que la confirmi).”

“Estos datos serán conservados en las bases de datos personales del Gremi d’Editors de Catalunya y en la UPF Barcelona School of Management, y serán utilizados según el tratamiento previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos, y en cualquier otras normas vigentes, con la finalidad exclusiva de formalizar la inscripción y expedición del certificado de asistencia y para realizar comunicaciones referentes al Forum Edita Barcelona y/o a otros acontecimientos, conferencias, sesiones o formaciones relacionadas con el sector editorial. En ningún caso estos datos serán cedidos a terceros sin autorización previa y expresa de sus titulares. En cualquier momento puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición, dirigiéndose por correo electrónico a secretaria@forumedita.com proporcionando sus datos y una prueba de identidad (como por ejemplo escáner del DNI, permiso de conducir u otra documentación que la confirme).”